Kontrollküsimused

  1. Millised on erinevused meeste ja naiste olukorras?
  2. Millistest andmebaasidest ja statistilistest aruannetest on võimalik sellekohast informatsiooni leida? Millisest informatsioonist jääb vajaka?
  3. Mis on meeste ja naiste erineva olukorra põhjus? Millised hoiakud, stereotüübid ja eelarvamused valitsevad meeste ja naiste kohta vastavas tegevusvaldkonnas?
  4. Milline on sihtgrupi sooline koosseis, kellele kavandatav poliitika ja/või meetmed on suunatud? Millised võimalikud takistused on ühel või teisel sool ressurssidele juurdepääsul või ressurssidest osasaamisel? Mis on põhjused? Millised vajadused on meestel ja millised naistel?
  5. Kas olukorra parandamiseks meetmete kavandamisel võetakse arvesse meeste ja naiste erinevat olukorda ja erinevaid vajadusi? Kas ettepanekutes sisaldub ka soolise ebavõrdsuse vähendamise eesmärk?