Hindamine

Arengukavade ja meetmete ning projektide rakendamise hindamisel,  tuleb hinnata ka soolise võrdõiguslikkuse põhimõttega arvestamist.

Soolise võrdõiguslikkuse põhimõttega arvestamise hindamine hõlmab

  1. soolõime strateegia rakendamise hindamist – hinnatakse, kas rakendustasandil organisatsiooni ülesehitamisel ja meetmete ning toetatavate tegevuste kavandamisel ning rakendamisel on kasutatud soolõime strateegiat;
  2. soolise võrdõiguslikkuse eesmärgi saavutamise hindamist – meetmete ja toetatavate tegevuste tulemuste ja mõju hindamisel hinnatakse nende panust soolise võrdõiguslikkuse eesmärgi saavutamisse.

Hindamine annab parimaid tulemusi, kui meetmete või meetme tegevuste panust soolise võrdõiguslikkuse edendamisse käsitletakse kogu hindamisprotsessi ühe lahutamatu osana.

Millist kompetentsust on vaja, et hinnata, kas naiste ja meeste võrdsusesse kui ühte läbivasse teemasse on panustatud?

  • Teoreetilisi teadmisi sooküsimustest (sotsiaalne sugu, soosüsteem, sooideoloogia, soorollid jne).
  • Teadmisi soolõime strateegiast, selle rakendamise eeltingimustest, vahenditest ja meetoditest.
  • Teadmisi soolise ebavõrdsuse probleemidest hinnatavates valdkondades.
  • Teadmisi rahvusvahelisel tasemel kokkulepitud soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidest.
  • Metoodilisi teadmisi ja oskusi – oskusi kasutada nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid meetodeid, analüüsida sugude kaupa esitatud andmeid ja indikaatoreid.