Soolõime etapid

Soolise võrdõiguslikkuse saavutamine on horisontaalpoliitiline eesmärk, mida tuleb läbivalt arvestada kõikides poliitikavaldkondades.
Poliitika kujundamise protsessi, sh ka valdkonna arengukava ja struktuurifondide rakenduskavade ja programmide/projektide koostamist, nii nagu iga otsustusprotsessi, võib jagada järgmisteks etappideks: ettevalmistamine ja planeerimine; otsustamine ja eesmärkide püstitamine; elluviimine; seire ja hindamine.

Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamise eesmärk peaks punase niidina läbima kõiki etappe.

Soolise aspekti lõimimise protsessi võib jagada järgmisteks etappideks, mis üldjoontes langevad kokku arengukavade ja programmide/projektide koostamise tavaprotsessi etappidega.