Tegevuste valik

Projekti tegevused tuleb valida ja tegevused korraldada selliselt, et sellest saaksid võrdväärselt kasu nii mehed kui ka naised, kes on projekti sihtgrupis esindatud. Selleks, et välja selgitada, millised on meeste ja naiste konkreetsed võimalused ja vajadused, tuleks sihtgrupid projekti tegevuste kavandamisse juba varakult kaasata, kas korraldades sihtrühmade fookusgruppidega kohtumisi, avalikke arutelusid, ankeetküsitlusi vmt. Sealjuures tuleb tagada, et info kogumine oleks korraldatud selliselt, et nii meestel kui ka naistel oleks võimalus oma arvamust esitada.

Eriti tuleks jälgida, et mõlema soogrupi arvamused oleksid võimalikult tasakaalustatult ka arvesse võetud. Samuti tuleb avalike arutelude või fookusgruppidega kohtumiste korraldamisel arvestada, et see sobiks ajaliselt nii meestele kui ka naistele, võttes arvesse, et naistel lasub siiani suurem koormus pere ja laste eest hoolitsemisel.

Tegevuste rakendamisel tuleks veenduda, et tegevusi viiakse ellu viisil, mis vastavad nii meeste kui ka naiste erinevale kogemusele, võimalustele ja vajadustele. Hinnata tuleks ka seda, millist kasu saavad kavandatud tegevustest mehed ja millist naised ehk milline on mõju meestele ja milline naistele.

Soolise mõju hindamisest vt lähemalt “Soolise mõju hindamine”.

Näide. Projekti eesmärk on suurendada inimeste kehalist aktiivsust ning tuua rohkem inimesi spordi juurde. Tegevustena on kavandatud korraldada spordi- ja teavitusüritusi. Projekti taotluses on väidetud, et mõlemast soost inimestel on võrdsed võimalused projekti tegevustes osaleda.

Projekti taotluses esitatud olukorra kirjeldustest ei selgu, millised on meeste ja naiste võimalused spordiga tegelemiseks; kui tihti tegelevad mehed spordiga ja kui tihti naised; mis motiveerib mehi ja mis naisi trenni tegema ja kas meestel ja naistel on võrdsed võimalused ja tingimused spordiga tegelemiseks või mille poolest need erinevad.

Kui sellist informatsiooni oleks sihtrühmas sugude kaupa uuritud, oleks tõenäoline, et projekti tegevused oleksid efektiivsemad ja suudaksid motiveerida mõlemat sugu võrdselt aktiivselt sporti tegema. Projekt saaks pakkuda spordiüritusi, mis vastavad mõlema soogrupi huvidele ja vajadustele.