Kommunikatsioonistrateegia

Kavandades ja läbi viies projekti teavitustegevusi, tuleb samuti soolist aspekti arvesse võtta ning jälgida, et seda oleks tehtud kõikide teavitustegevuste puhul.

Olulisemad küsimused, mida kommunikatsioonitegevusi kavandades jälgida, on järgmised.

  • Kuidas on soolise võrdsuse eesmärgiga arvestatud projekti tegevustest teavitamisel pildis ja sõnas?
  • Kas nii tekstis kui ka fotodel kajastatakse projektis osalenud mehi ja naisi tasakaalustatult?
  • Kas projekti teavitustegevuste käigus edastatav kuvand on vaba soostereotüüpidest ja traditsioonilistest soorolliootustest?
  • Kas edastatav info jõuab võrdselt hästi kohale mõlema soogrupini?
  • Kas mõlemad soogrupid on andnud tagasisidet projekti tegevuste kohta ja kas seda on võrdselt arvesse võetud?
  • Kas projekti tegevuste käigus toimunud suhtluses on olnud aktiivsed nii mehed kui ka naised? Kui üks sugupool on passiivsem, tuleks analüüsida, mida ette võtta, et sõnum nendeni jõuaks, ja neid paremini kaasata.