Indikaatorite valik

Indikaatorite valikul peab lähtuma põhimõttest, et lisaks projekti peamisesse eesmärki panustamise hindamisele, tuleb hinnata ühtlasi ka meeste ja naiste võrdsuse eesmärki panustamist. Kõigi indikaatorite puhul, mis on seotud inimestega (osalejad, elanikud jmt), tuleb indikaatori baas- ja sihttasemed esitada eraldi meeste ja naiste, poiste ja tüdrukute kaupa.

Vajaduse korral tuleb mõelda ka lisaindikaatorite peale, mis aitaksid täpsemalt mõõta meeste ja naiste võrdsuse saavutamise eesmärki panustamist.

Näiteks karjäärinõustamist saanud töötute noorte naiste ja meeste (16–26aastaste) osakaal kõigist sama vanusegrupi töötutest naistest ja meestest.

Näiteks võib kasutada indikaatoreid, mis mõõdaksid ka tegevustes osalejate soolist tasakaalu jmt.

Indikaatorite valimise kohta loe lisa “Sootundlikud indikaatorid”.