Eesmärkide seadmine

Valdkonna olukorra analüüsi käigus kogutud informatsiooni põhjal püstitatakse projekti eesmärgid, mis muuhulgas peavad sisaldama ka meeste ja naiste vahelise võrdsuse saavutamise eesmärke.

Hinnates kavandatud eesmärkide sobivust soolisest aspektist, tuleks vastata järgmistele küsimustele.

  • Kas väljapakutud tegevuste eesmärk esindab nii meeste kui ka naiste huve ja kas see väljendub ka projekti eesmärgipüstituses?
  • Kas eesmärgi püstitamisel lähtutakse meeste ja naiste tegelikest võimalustest, huvidest ja vajadustest?
  • Kas eesmärgi püstitamisel on seatud üheks eesmärgiks meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamine?

Eesmärkide sobivust hinnatakse tuginedes eelnevale olukorra analüüsile, milles on analüüsitud nii meeste kui ka naiste olukorda, võimalusi, vajadusi ja huve, toodud välja erinevused ning uuritud põhjusi, mis on tekitanud meeste ja naiste olukorras erinevusi.

Näiteks on projekti eesmärk muuta poiste ja tüdrukute toitumisharjumusi tervislikumaks. Eelnevalt tuleks uurida, millised on poiste ja millised tüdrukute toitumisharjumused ja mille poolest need erinevad. Näiteks on uurimustest selgunud, et poisid tarbivad rohkem karastus- ja energiajooke jmt.

Projekti eesmärkide püstitamisel tuleks ka läbi mõelda, kuidas seostada projekti eesmärke meeste ja naiste võrdsuse eesmärkidega, mis on seatud Euroopa Liidu, riigi ja rakenduskava tasandil.

Projekti planeerijad peavad tagama, et projekt ei kinnistaks stereotüüpseid arusaamu ega eeldusi sugude kohta ning seetõttu ei jätkaks sooliste stereotüüpide taastootmist ühiskonnas.

Eesmärkide seadmise kohta vt lisaks „Eesmärkide ja tulemuste planeerimine”.