Võrdne kohtlemine

Soolise võrdõiguslikkuse saavutamise aluspõhimõte on meeste ja naiste võrdne kohtlemine ja neile võimaluste loomine oma põhiõiguste kaitsmiseks. Ühelegi inimesele ei tohi osaks saada kohtlemist, mis lähtub stereotüüpsetest eelarvamustest sotsiaalse grupi kohta, kuhu ta kuulub. Näiteks on üldlevinud arvamus, et meestele ja naistele sobivad erinevad tööd (nt mehed ei sobi töötama lasteaias).

Kedagi ei tohi ebavõrdselt kohelda tema soolise kuuluvuse tõttu. Selle põhimõtte rakendamisega seadustes on saavutatud formaalne sugude võrdsus (de jure) ehk seadustega on meestele ja naistele tagatud võrdsed õigused ja kohustused ning võimalus kaitsta oma õigusi juhul, kui õigusi on rikutud. Sellega aga ei ole veel tagatud tegelik (de facto) sugude võrdsus. Pelgalt diskrimineerimise keeld ja diskrimineerimise üksikjuhtumite lahendamine ei taga naiste ja meeste võrdsuse saavutamist, sest ajalooliselt väljakujunenud soolise ebavõrdsuse tõttu on meeste ja naiste lähtepositsioonid ühiskonnas erinevad.