Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi määrus

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) määrus kehtestatakse üldeeskirjad, millega reguleeritakse maaelu arendamiseks antavat liidu toetust, mida rahastatakse EAFRDist. EAFRD toetab strateegiat „Euroopa 2020”, edendades kogu liidus jätkusuutlikku maaelu arengut viisil, mis täiendab muid ühise põllumajanduspoliitika vahendeid, ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist kalanduspoliitikat.

  • Artikli 7 kohaselt võivad liikmesriigid maaelu arengut käsitlevate liidu prioriteetide saavutamise toetamise eesmärgil lisada oma maaelu arenguprogrammidesse valdkondlikke allprogramme, mis käsitlevad erivajadusi, nagu nt maapiirkondade naistele suunatud eriprogrammid.

 

  • Artikli 8 lõike 1 alapunkti d kohaselt tuleb iga ühissätete määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 19 kohaselt kehtestatud eeltingimuse ja XI lisa II osa kohaselt kehtestatud üldistes eeltingimustes (sh naiste ja meeste võrdõiguslikkus, diskrimineerimise vältimine ja puuetega inimestele juurdepääsu tagamine) esitada hinnang selle kohta, millised eeltingimused on programmi suhtes kohaldatavad ja millised neist on täidetud partnerluslepingu ja programmi esitamise kuupäeval. Kui kohaldatavad eeltingimused ei ole täidetud, sisaldab programm võetavate meetmete kirjeldust, meetmete rakendamise eest vastutavaid asutusi ja meetmete ajakava vastavalt partnerluslepingus esitatud kokkuvõttele.

 

  • Artikli 66 lõike 1 kohaselt vastutab korraldusasutus selle eest, et programmi juhitakse ja rakendatakse tõhusal, tulemuslikul ja korrektsel viisil. Korraldusasutus peab mh tagama programmi avalikustamise näiteks riikliku maaeluvõrgustiku kaudu, teavitades programmi pakutavatest võimalustest võimalikke toetusesaajaid, kutseorganisatsioone, majandus- ja sotsiaalpartnereid, meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse edendamisega seotud organeid ja asjaomaseid valitsusväliseid organisatsioone.