Võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine

Võrdse kohtlemise reegel nõuab, et samaväärses olukorras olevaid inimesi tuleb kohelda võrdselt sõltumata mis soost või rahvusest nad on, mis on nende vanus, seksuaalne identiteet, nahavärvus, usutunnistus või kas neil on puue. Võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine on ebavõrdne kohtlemine ehk diskrimineerimine. Selleks, et saaks öelda, et kedagi on tema soo, vanuse, puude või muu tunnuse tõttu ebavõrdselt koheldud, peab leidma teise inimese või inimeste grupi, kes on võrreldavas olukorras ning kes erineb väidetavast diskrimineeritust tunnuse (st sugu, vanus, rahvus vms) poolest. Näiteks selleks et tuvastada vene rahvusest töötaja diskrimineerimine tasustamisel, tuleb võrrelda tema ja võrdväärset tööd tegeva teisest rahvusest töötaja palku. Kui puudega inimest ei võeta tööle, sest tal on puue, siis piisab, kui analüüsida, kas teda oleks tööle võetud, kui tal puuet ei oleks. Sarnaselt, kui tumeda nahavärvusega inimesele saab osaks halvem kohtlemine eelarvamuste või rassistliku hoiaku tõttu, ei ole vaja tuvastada võrreldavat teise nahavärvusega inimest.

Teatud juhtudel saab diskrimineerimise tuvastada ka võrreldes samast soost inimesi, nt kui lastetut naist eelistatakse edutamisel lastega naise ees üksnes seetõttu, et tal ei ole lapsi.