Tasub teada

Nägemispuudega inimesel on õigus liikuda juhtkoeraga kõikjal

Võrdõigusvolinik leiab kodaniku pöördumisega seoses antud selgituses, et toitlustusasutused, poed ja teised ühiskondlikud asutused peavad lubama nägemispuudega inimesel liikuda siseruumides koos juhtkoeraga.

Võrdõigusvolinik toonitab, et nägemispuudega inimesel peab olema võimalus liikuda iseseisvalt. „Juhtkoera kui puudega inimese abivahendit ei tohi peremehest eraldada, sest juhtkoerast sõltub nägemispuudega inimese iseseisev liikumisvõime ja toimetulek. Ilma juhtkoerata jääb nägemispuudega inimene ilma abist, mida ta vajab oma esmavajaduste rahuldamiseks, sealhulgas liikumiseks ja toidu ostmiseks. Pimedale inimesele esitatud nõue lahkuda oma juhtkoerast, sh toitlustusasutusse sisenemisel, alandab tema inimväärikust ja rikub tema õigusi,“ märgib võrdõigusvolinik oma selgituses.

Loe voliniku selgitust

Toimus ümarlaud puuetega inimeste õiguste kaitsest

10. veebruaril 2015 kutsus võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper kokku ümarlaua, mis käsitles puuetega inimeste õiguste kaitse küsimusi.

Arutelul keskenduti eelkõige kolmele küsimusele:

  1. Kuidas näevad puuetega inimeste organisatsioonid voliniku institutsiooni rolli täna ja lähitulevikus, mil hakatakse muutma võrdse kohtlemise seadust?
  2. Kuidas peaks Eestis toimuma järelevalve ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise üle?
  3. Millised on puuetega inimeste suurimad probleemid, millele lahenduste otsimisel oodatakse võrdõigusvoliniku abi?

Loe ümarlaua kokkuvõtet.

Puuetega inimestele töötamise võimaluste loomine ministeeriumides. Ministeeriumide küsitluse tulemused ja soovitused tööandjatele (2013)

Võrdõigusvoliniku kantselei viis 2013. aastal ministeeriumide seas läbi küsitluse puuetega inimestele töötamise ja karjäärivõimaluste tagamise ning töökoha kohandamise kohta.  Küsitlusest selgus, et ministeeriumid ei ole töökeskkonda kujundades võtnud eraldi arvesse puuetega inimeste vajadusi. Mitme ministeeriumi hoonesse ei pääse liikumispuudega inimene kõrvalise abita. Võrdõigusvolinik andis ministeeriumidele mitmeid soovitusi, kuidas tagada puuetega inimeste senisest ulatuslikum värbamine ning eeldused puuetega inimeste töötamiseks ministeeriumides. Volinik rõhutas takistusteta juurdepääsu loomise vajadust ning kutsus ministeeriume üles julgustama puuetega inimesi kandideerima.

Puuetega inimestele töötamise võimaluste loomine ministeeriumides. Ministeeriumide küsitluse tulemused ja soovitused tööandjatele (2013)