Millised seadused kaitsevad nahavärvuse tõttu diskrimineerimise eest?

Eesti Vabariigi põhiseadus keelab igasuguse rassilise või nahavärvuse tõttu diskrimineerimise ja vahetegemise.

Võrdse kohtlemise seadus täpsustab, et üht inimest ei tohi teisega võrreldes halvemini kohelda tema rassi või nahavärvuse tõttu:

  • töö saamisel, edutamisel ja kutsealale pääsemise tingimuste kehtestamisel
  • töö- või teenuse osutamise lepingu sõlmimisel, ametisse nimetamisel või ametist vabastamisel, töötingimuste kehtestamisel, töö tasustamisel
  • kutseõppes, karjäärinõustamisel ning ümber- ja täiendusõppel
  • töötajate või tööandjate ühingutesse kuulumisel
  • sotsiaalhoolekande-, tervishoiu- ja sotsiaalkindlustusteenuse, sealhulgas sotsiaaltoetuse saamisel
  • hariduses
  • avalikkusele pakutavate kaupade ja teenuste, sealhulgas eluaseme kättesaadavuses

Euroopa Liidu õiguses reguleerib võrdse kohtlemise nõuet sõltumata inimese nahavärvusest kaks (olulisemat) direktiivi:

Eesti ratifitseerinud ka rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelise konventsiooni, millele alla kirjutanud riigid kohustuvad keelama ja lõpetama rassilise diskrimineerimise kõigis selle vormides ning tagama kõigi inimeste võrdõiguslikkuse seaduse ees, tegemata vahet rassi, nahavärvuse, rahvusliku või etnilise päritolu järgi.