Riigiasutustele

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused peavad soolise võrdõiguslikkuse seaduse järgi edendama oma tegevuses meeste ja naiste võrdsust. See tähendab, et mis tahes strateegiaid, poliitikaid ja tegevuskavu planeerides ja ellu viies tuleb silmas pidada naiste ja meeste erinevaid huve ja ühiskondlikku staatust. Soo perspektiivi silmapidamine vähendab kujundatavate poliitikate soovimatuid tagajärgi, sh soolise ebavõrdsuse taastootmist või suurendamist. Seega vastavad otsused rohkem erinevate inimeste vajadustele ja paraneb otsuste tegemise kvaliteet.  Võrdõigusvoliniku kantselei saab riigiasutusi võrdõiguslikkuse edendamise kohustuse täitmisel aidata, pakkudes nii tasuta nõustamist kui ka koolitusi.

Voliniku kantseleist saab nõu selles:

  • mida tähendab sooline võrdõiguslikkus ja soolõime?
  • kuidas kaardistada ministeeriumi valitsemisalas soolise ebavõrdsuse probleeme?
  • kuidas seada soolise võrdõiguslikkuse eesmärke?
  • kuidas teenuste kujundamisel võtta arvesse soolist aspekti?
  • kuidas lõimida arengukavade ja struktuurifondide programmide koostamisel ja rakendamisel sooküsimusi?
  • kuidas viia läbi soolise mõju hindamist?

Voliniku kantselei koolitab riigiasutusi selles:

  • mida tähendab sooline võrdõiguslikkus ja soolõime?
  • kuidas rakendada soolise võrdõiguslikkuse seadusest tulenevat võrdõiguslikkuse edendamise kohustust?

Koolitusprogrammid on tasuta, praktilise iseloomuga ning töötatakse välja  koostöös riigiasutusega nende konkreetseid vajadusi silmas pidades. Võrdõigusvoliniku kantselei koostab riigiasutustele konkreetsete teemade jaoks ka juhendmaterjale.