Haridusasutusele

Haridus- ja teadusasutused ning koolitusi korraldavad organisatsioonid peavad soolise võrdõiguslikkuse seaduse järgi tagama naiste ja meeste võrdse kohtlemise kutsenõustamisel, hariduse omandamisel, eri- ja kutsealasel täiendamisel ja ümberõppel. Õppekavad, kasutatav õppematerjal ja läbiviidavad uuringud peavad kaasa aitama naiste ja meeste ebavõrdsuse kaotamisel ja võrdõiguslikkuse edendamisele.

Voliniku kantselei koolitab haridus- ja teadusasutusi soolise võrdõiguslikkuse seaduse  ja võrdse kohtlemise seaduse rakendamises.

Samuti saab voliniku kantselei esindajat kutsuda haridus- ja teadusasutustesse rääkima järgmistel teemadel:

  • võrdne kohtlemine ja diskrimineerimise ennetamine
  • kuidas rakendada soolõime strateegiat haridus- ja teadusasutustes?