Soopimedus

Soopimedusehk näiline sooline neutraalsus (ingl genderblind) viitab sellele, kui poliitikavaldkondades ja programmides ei arvestata soolist aspekti ehk seda, et ühiskond jaguneb naisteks ja meesteks; soogruppide erinevat staatust ja vajadusi eiratakse poliitika kujundamisel ning lähtutakse pigem meestele omastest kogemustest.

Soopimeduse all mõeldakse olukorda, kus ollakse arvamusel, et kõiki koheldakse ühtemoodi, teadvustamata sealjuures oma käitumise taga tegelikult peituvaid uskumusi ja oletusi ning stereotüüpseid ootusi sugude kohta ning ei tunnistata sellise käitumise tagajärgi soosuhetele.

Näiteks ühe uuringu järgi olid lasteaiakasvatajad arvamusel, et nad kohtlevad poisse ja tüdrukuid ühtemoodi, aga tegelikult suheldi poistega harilikult lühikeste käskude ja keeldude abil, samas kui tüdrukutega räägiti sagedamini ja kasutati keerulisi ja mitmekesiseid lauseid. Kasvatajad ise olid arvamusel, et poisid ei soovigi nendega juttu ajada, vaid tahavad kiiresti õue mängima minna. Kasvatajad olid varem ka märganud, et poiste keelekasutus on samavanuste tüdrukutega võrreldes vähem arenenud. Kui kasvatajad muutsid oma käitumist ja hakkasid poistega teadlikult vestlema, siis paranes ka poiste keelekasutus.