Mis on sooline diskrimineerimine?

Sooline diskrimineerimine ehk sugude ebavõrdne kohtlemine on see, kui ühte inimest koheldakse tema soo tõttu halvemini kui samalaadses olukorras olevat teist vastassoost inimest. Ebavõrdse kohtlemise põhjuseks on kõige sagedamini eelarvamused ja hoiakud, mis takistavad nägemast konkreetset inimest – tema väärtust, oskusi ja võimeid. Traditsioonilised vaated soorollidele võivad mõjutada näiteks tööandjat otsustama värbamisel või edutamisel kandidaadi kasuks tema soo tõttu, mis viib diskrimineerimiseni.

Sooline diskrimineerimine on Eestis keelatud soolise võrdõiguslikkuse seadusega.

Otsene sooline diskrimineerimine
Sooline ahistamine
Seksuaalne ahistamine
Kaudne sooline diskrimineerimine
Millistes eluvaldkondades on sooline diskrimineerimine keelatud
Mis ei ole sooline diskrimineerimine?
Kelle poole pöörduda?