Lisalugemist meeste ja naiste võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus ja Eestis

Informatsiooni meeste ja naiste võrdõiguslikkuse olukorra kohta Euroopa Liidus ja Eestis leiab järgmistest allikatest:

  1. Euroopa Komisjoni iga-aastane meeste ja naiste võrdõiguslikkuse raport „Progress on equality between women and men”
  2. Soolise võrdõiguslikkuse indeks, mille on välja töötanud Euroopa Liidu Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE). Indeks näitab, kui kaugel on ELi liikmesriigid naiste ja meeste võrdsuse saavutamisest ja aitab poliitikakujundajatel seada prioriteete naiste ja meeste võrdsuse eesmärgi saavutamiseks. Esimest korda avaldati indeks 2013. aasta juunis ja see põhines 2010. aasta andmetel. Soolise võrdõiguslikkuse indeks mõõdab sugude võrdsust kuues suuremas valdkonnas: töö, raha, teadmised, aeg, võim ja tervis. Igas valdkonnas vaadeldakse kaht alamvaldkonda ning kokku annab indeks teavet 27 soolist ebavõrdsust kajastava statistilise tunnuse kohta.
  3. ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (CEDAW) täitmise riiklikud raportid
  4. Sotsiaalministeeriumi tellimusel perioodiliselt tehtavatest soolise võrdõiguslikkuse monitooringutest, kust leiab infot 15–74aastaste eestimaalaste hoiakute ja kogemuste kohta soolise võrdõiguslikkuse ja ebavõrdsusega seotud teemadel.
  5. Statistikaameti andmebaas ja Eurostati andmebaas, kust leiab sugude kaupa esitatud andmeid, mis võimaldavad võrrelda meeste ja naiste olukorda teatud elu- ja tegevusvaldkondades.
  6. Tervise Arengu Instituudi andmebaas, kust leiab terviseandmeid.
  7. Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleht, kust leiab teavet haridusteemade kohta.