Projekti tegevuste mõju hindamine

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalneKoolitusel osalesid rakendusasutuste ja rakendusüksuste ametnikud, kes tegelevad muuhulgas projektide hindamiskriteeriumite – ja metoodika väljatöötamisega, hindajate valiku ja nõustamisega. Koolituse raames täiendasid osavõtjad teadmisi võrdsete võimaluste läbiva teema (sooline võrdsus, erinevas vanuses inimeste võrdne kohtlemine, võrdsed õigused ja võimalused puudega inimestele, võrdsete võimaluste tagamine sõltumata rahvuslikust kuuluvusest) kokkupuutepunktidest ja edendamise eesmärkidest ning võimalustest erinevates valdkondades ning oskusi hinnata projektide panust võrdsete võimaluste läbivasse teemasse.

Soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise edendamise eesmärgid ja võimalused prioriteetsete suundade lõikes

Võrdsete võimaluste läbiv teema projektide valikukriteeriumites ja hindamismetoodikates