Prioriteetne suund 5. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

Euroopa Komisjoni tegevuskavas „Ettevõtlus 2020“ märgitakse, et ettevõtlusega tegeleva elanikkonna ja eriti alustavate ettevõtjate seas on alaesindatud noored, naised, puudega inimesed ja sisserändajad. Tegevuskavas püstitatakse ülesandeks avada neile juurdepääs ettevõtlusele, et luua neile töökohti, muuta nad majanduslikult ja sotsiaalselt tugevamaks ning suurendada nende loovust ja innovatiivsust. Sealjuures tuleb arvesse võtta eri rühmade vajadusi, ootusi ja norme, mis on seotud nõustamise ning teabe pakkumise ja vastuvõtmisega.

1) Sooline võrdõiguslikkus ettevõtluses tähendab, et naistele ja meestele on tagatud võrdsed võimalused ettevõtete loomiseks, sh juurdepääsuks stardikapitalile; ettevõtete tegevuse laiendamiseks; töö- ja pereelu ühitamiseks; osalemiseks ettevõtjaid koondavates võrgustikes ning ettevõtluspoliitika kujundamisel.

2) Naiste omanduses olevate ettevõtete madalam tootlikkus on seotud madalama kapitalimahukusega, kogemuste erinevuse, juhtimisstiili, juurdepääsuga ressurssidele ja ettevõtlusvõrgustikele. Toetuse ja nõustamise puhul arvestatakse naisettevõtjate vajadustega, mis tulenevad nende tegutsemisest meestest erinevates majandusharudes ja nende erinevast olukorrast ühiskonnas (suurem hoolduskoormus, töö- ja pereelu ühitamise raskused jms), et tagada neile meestega võrdseid võimalusi ettevõtlusega tegelemiseks.

3) Võrdseid võimalusi toetab ettevõtlikele naistele tugivõrkude teenuste pakkumine ning väikese ärikogemusega naiste juhendamine kogenud mentorite poolt.

4) Võrdsete võimaluste tagamiseks kaardistatakse alustavatele ja tegutsevatele naisettevõtjatele vajalikud teenused ning tehakse need kättesaadavaks maakondlike arenduskeskuste kaudu;

5) Kogutakse sooliselt eristatud andmeid ja koostatakse perioodiliselt ülevaateid naisettevõtjate olukorrast ning nende poolt kasutatud teenustest.

6) Ettevõtluskeskonna uuringutega kogutakse ja analüüsitakse erinevatesse sotsiaalsetesse gruppidesse (noored ja vanemaealised, naised ja mehed, puudega inimesed, vähemusrahvuste esindajad) kuuluvate ettevõtjate olukorda ja vajadusi.

7) Konsulteeritakse naisettevõtlust edendavate organisatsioonide ja ühendustega ning arvestatakse puudega ettevõtjate erivajadustega.

8) Analüüsitakse loodavate ettevõtete ja töökohtade mõju naiste ja meeste tööhõivele ja soolise palgalõhe vähendamisele.

9) Piirkondade tööhõive ja ettevõtlikkuse kavades on välja toodud, milliste tegevustega toetatakse naisettevõtlust, soodustatakse naiste omanduses olevate mikro- ja väikeettevõtete kasvu ning ekspordivõimekust.

10) Ettevõtete loomisel uute töökohtade tekitamiseks analüüsitakse fondide ressursside jagunemist sugude vahel.

11) Selleks, et info MAK-ide nõustamisteenustest jõuaks erinevate sihtgruppideni, selgitatakse välja, millised on nende sihtgruppide eelistatud ning enimkasutatavad teabekanalid.

12) Ettevõtlusteadlikkuse tõstmisel peetakse silmas, et naiste ettevõtluse laiendamiseks on oluline pakkuda selliseid rollimudeleid, mis suunavad naisi ettevõtlusega alustama ka kiirelt arenevates valdkondades.
 

Meede 5.1. Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine

1) Maakondlike arenduskeskuste nõustajad on saanud vajaliku ettevalmistuse naisettevõtluse erisustest ja vajadustest ning arvestavad nendega oma tegevuses.

2) Turismiinfosüsteem pakub võimalusi arvukatele ja erinevatele välisriikide naisorganisatsioonidele kui eraldi sihtgrupile oma ürituste korraldamiseks Eestis.

3) Turismiettevõtete ärimudelite arendamise toetuste andmisel peetakse silmas naisettevõtjate ja meesettevõtjate võrdset toetamist.

 

Meede 5.3. Loomemajanduse arendamine

Võrdsete võimaluste loomiseks loomemajanduses on oluline omada teavet nii tegutsevate kui alustavate naissoost ja meessoost ettevõtjate olukorrast, suundumustest, raskustest, probleemidest ja vajadustest.

1) Erinevate sihtrühmade vajadusi (erinevast soost, rahvusest, vanusest ja puudega ettevõtjad) arvestatakse nõustamisteenuse ja ekspertiisi pakkumisel, koolituste ja arenguprogrammide koostamisel, turundus- ja kontaktürituste korraldamisel.

2) Muudest rahvustest inimesed on kaasatud teavitustegevustesse ja võrgustikesse nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel.

3) Kõikides teadmiste ja oskuste arendamisele suunatud tegevustes on tagatud erinevate sihtrühmade sooliselt tasakaalustatud osalus ja koostöö, võimalusel lisatud tegevusi, mis toetavad ettevõtluse algatamist puudega inimeste poolt.
4) Maapiirkondades pööratakse tähelepanu naiste ja meeste kohalikule käsitööndusele, eesmärgiga muuta need uuenduslikumaks ja jätkusuutlikumaks, töötades välja uusi disaine ja ettevõtlusmudeleid.

5) Partnerlussuhete loomisel muude sektoritega arvestatakse naiste ja meeste erinevate võimalustega töö- ja pereelu ühitamises, erinevate ressurssidega, et tagada nii naistele kui meestele võrdväärne kasu äri- ja loomesuhetes.

6) Kuna kultuurisektor ja kultuuri- ja loomemajandus saab abi pakkuda keerukate probleemide lahendamisele, nagu traditsiooniliste soorollide ja stereotüüpsete eelarvamuste kaotamisele, arvestatakse vajadusega muuta selliseid sotsiaalseid harjumusi ja käitumist, mis ühiskonna soolist, vanuselist ja rahvuslikku kihistumist põhjustavad.

 

Meede 5.4. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

1) Piirkonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kava koostamisse kaasatud institutsioonide hulgas on esindatud kohalikud naisorganisatsioonid.

2) Maakonna arengukava analüüsiosa, sh uuringute tulemused, statistika jms, millele tuginetakse maakondlikus arengukavas kitsaskohtade kirjeldusel ja maakonna valdkondlike teemade vahel valikute tegemisel, sisaldab sotsiaaldemograafilisi andmeid, mis peegeldavad soo ja vanuse lõikes tööhõivet, palgalõhet, erinevusi ettevõtluses, tegevusalades, hariduses jms Nende alusel tulevad ilmsiks probleemid, millele arengukavad tähelepanu pööravad.

 

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne