Ametnikule

Sooline võrdõiguslikkus puudutab kõiki tegevusvaldkondi, mis on suunatud inimeste elu korraldamisele ja paremaks muutmisele. Tuleb arvestada seda, et naiste ja meeste olukord ei pruugi igas valdkonnas olla ühesugune ning seetõttu tuleb poliitikat kavandades kindlasti silmas pidada seda, et poliitika tooks kasu nii meestele kui ka naistele.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus kohustab ministeeriume ning haridus- ja teadusasutusi soolist võrdõiguslikkust edendama. Selleks, et ebavõrdsust märkama hakata, tuleb alustada statistiliste andmete analüüsidest ning sootundlikest uuringutest, kokku leppida selgetes eesmärkides sugude ebavõrdsuse vähendamisel ja otsustada rahvusvahelise kogemuse najal, millised on Eesti jaoks sobivad ja tõhusad meetmed.

Haridus ja teadus

Ettevõtlus

Töö ja pereelu ühitamine

Tööturg ja tööelu