Soolõime uudiskirja augustinumber käsitleb haridusküsimusi

14.08.2014

Soolõime uudiskiri on augustis võtnud lähemalt vaadelda haridusküsimusi. Kasvatusteaduste magister Elo-Maria Roots käsitleb oma fookusartiklis poiste koolist väljalangemise põhjusi, kirjeldades, mida ootab poistelt maskuliinseid väärtusi kandev ühiskond, milliseid ootusi esitab kool ning kuidas olukorda muuta.

Tutvustame uudiskirjas ka rahvusvahelist õpetamist ja õppimist käsitlevat uuringut TALIS, mis toob välja, et õpetajaamet on kõikides OECD riikides, välja arvatud Jaapan, üha rohkem naiste pärusmaa. Kui OECD riikides on õpetajate seas naisi keskmiselt 68%, siis Eestis on naiste osakaal õpetajaskonnas veelgi suurem – 84,5%. Sama uuring näitab, et õpetajad tunnevad puudust tunnustusest ja tagasisidest kooli sees ning leiavad, et ühiskonnas ei väärtustata õpetajaametit piisavalt.

Kasvatus ja haridusvalikud on üheks allikaks, kust saab alguse ka sooline palgalõhe, mille olemusest ja mõõtmisest kirjutavad põhjalikumalt Merle Paats ja Maretta Lunev Statistikaametist.

Veel toob augusti uudiskiri välja häid näiteid Euroopa riikidelt, kuidas hinnata  seaduste soolist mõju ning kajastab värskemaid uudiseid soolise võrdõiguslikkuse vallas ning võrdõigusvoliniku kantselei töös.

Soolõime uudiskirja antakse välja projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Projekti rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.