Õigusnõustamine sai inimestele kättesaadavamaks

29.05.2014

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper esitles täna oma 2013. aasta tegevuse aruannet. 2013. aastal laiendas võrdõigusvolinik oluliselt oma tegevust, mullu sai alguse inimeste õigusnõustamine kõigis maakondades, alustati strateegilise hagelemisega ning volinik ärgitas ministeeriume arvestama oma töös sugude võrdsuse eesmärgiga.

„Eesti on jõudnud arengus olukorda, kus meil küll olemas seadused, mis nõuavad naiste ja meeste võrdõiguslikkuse ning vähemuste võrdse kohtlemise põhimõtte silmas pidamist, kuid neid seadusi ei täideta piisavalt. Isegi avalik sektor ei näita eeskuju ei naiste ja meeste võrdsuse põhimõttega arvestamisel ega ka puuetega inimeste tööle värbamise osas,“ ütles võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper.

„Ootan valitsuselt selgemat seisukohavõttu, milliste ebavõrdsuse küsimustega esmajärjekorras tegeleda ja kuidas seda teha. Praegu ei ole isegi valdkondades, kus on aastaid hästi dokumenteeritud suured lõhed naiste ja meeste näitajates, sõnastatud eesmärki, kuidas soolist ebavõrdsust vähendada,“ lisas Sepper.

Võrdõigusvoliniku kantselei sai oma tegevust 2013. aastal laiendada tänu Norra toetustest rahastatavale projektile „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“. Voliniku eesmärk oli parandada Eesti ühiskonnas diskrimineeritutele pakutavate teenuste kvaliteeti. Selleks, et õigusabi oleks inimestele kergemini ja kodulähedaselt kättesaadav, alustas võrdõigusvoliniku kantselei õigusnõustamist ka maakondades. Voliniku kantselei tegi 2013. aastal algust ka strateegiline hagelemisega, mille puhul ei jää oma õiguste eest seismine vaid kannatanu õlgadele, vaid voliniku kantselei toel palgatakse valitud juhtumites inimest kohtus esindama advokaat. Möödunud aastal koolitas volinik sel eesmärgil ka töövaidluskomisjonide töötajaid ja advokaate.

Eelmisel aastal esitati võrdõigusvolinikule 403 pöördumist. Neist 116 olid kaebused ja selgitustaotlused konkreetset inimest või inimgruppi puudutava ebaõigluse ja ebavõrdsuse asjus. Võrdõigusvolinik tuvastas diskrimineerimise 15 juhul. Võrreldes varasemate aastatega pöördus mullu voliniku poole rohkem inimesi, kes kahtlustasid ebavõrdset kohtlemist puude või vanuse tõttu.

Lisaks inimeste pöördumiste lahendamisele panustas voliniku kantselei riigiametnike koolitamisse ja tegi ministeeriumidele ettepanekuid, kuidas võtta arvesse soolist aspekti ja kuidas seada soolise võrdõiguslikkuse eesmärke.

2013. aastal valmis kaks analüüsi. Mullu toimunud kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste puhul võttis võrdõigusvoliniku kantselei vaatluse alla valimisnimekirjad ning valimiste tulemused. Analüüs näitas, et naiste võimalused esinduskogudesse pürgida ei olnud võrdväärsed meestega. Seoses puuetega inimeste madala tööhõive määraga viis võrdõigusvoliniku kantselei ministeeriumide seas läbi küsitluse puuetega inimestele töötamise ja karjäärivõimaluste tagamise, sh töökoha kohandamise kohta. Küsitlus näitas muu hulgas, et mitmel ministeeriumihoonel ei ole tagatud takistusteta juurdepääs liikumispuudega inimestele.

Võrdõigusvoliniku iga-aastane aruanne tutvustab voliniku tööd soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse järelevalve asjus ning voliniku ettevõtmisi õigusteadlikkuse tõstmisel.